Begriplighet

Det är avgörande att varje medarbetare och chef känner att de kognitivt och intellektuellt förstår sitt uppdrag, sina arbetsuppgifter och förstår vad som förväntas i arbetet. Begripligheten handlar om att kunna förklara och tolka det som sker i tillvaron.

Utvecklingsprocesser
Ett medvetet arbete kring strategisk arbetsmiljö involverar processer som lyfter betydelsen av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet på arbetsplatsen. Processerna i utvecklingsarbetet utgår från aktuellt nuläge och skapar delaktighet, entusiasm och gemenskap samtidigt som de ger konkreta resultat, som gör skillnad i vardagen.

OSA
Enligt den Organisatoriska och sociala arbetsmiljölagen (OSA) och föreskriften AFS 2015:4 ska varje medarbetare ha ett tydligt uppdrag och tydliga uppgifter.

I föreskriften står det:

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till
1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
2.vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och
5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Läs mer i Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)

Vill ni skapa en positiv utveckling för arbetsmiljön?
Kontakta info@linalanestrand.se för mer information, offert och möte – för information om hur vi kan bidra till att göra skillnad för er där ni befinner er.