Statistik och forskning

Statistik från Försäkringskassan 2017
– 70% ökning av stressrelaterad sjukskrivningar sedan 2014
– 17,9% av sjukskrivningar direkt stressrelaterade

Många orsaker bakom statistiken:
– konstanta förändringar i vardag och arbetsliv
– obalans mellan de krav som ställs i arbete och privatliv och de resurser som finns tillgängliga
– små möjligheter att påverka sin situation
– digital utveckling
– hög grad av tillgänglighet via mobiler, sociala medier och mail.

Återhämtning
Det är viktigt att skapa utrymme för återhämtning i vardagen så att den akuta/tillfälliga stressen kan lämna kroppen. Om stressen har varit långvarig är det angeläget att bryta mönstret, för att hjälpa kroppen att finna balans igen.

Organisatoriskt perspektiv – Strategiskt arbetsmiljöarbete
Organisatoriska brister och obalans mellan krav och resurser nämns som faktorer som har stor inverkan på stressrelaterade sjukskrivningar. Ett medvetet strategiskt arbetsmiljöarbete hjälper företag och organisationer att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Individuellt perspektiv – Självhjälp
Forskningen visar att individer kan hjälpa sig själva att hantera stress, även om den beror på organisatoriska faktorer. Det är önskvärt att förutsättningarna på arbetsplatsen ses över och att strategiskt utvecklingsarbete initieras vid behov. Individen kan också stärka sig själv i och under processen genom olika insatser för återhämtning. Forskningen visar att mindfulness gör mätbar positiv skillnad i hjärnan redan efter åtta veckors tillämpning varje dag.

I en färsk studie från Stockholms universitet lyfts selfkindness som en nyckelfaktor för att hantera stress och klara av påfrestningar. Selfkindness tycks fungera som ett skydd också mot organisatoriska brister och reursobalanser i arbete. På svenska översätts selfkindness till självmedkänsla.

I studien beskrivs självmedkänsla vara hållbarhet i praktiken.

Selfkindness
Selfkindness definieras med tre faktorer:

  • Selfkindness: att vara självsnäll – vilket innebär att vara snäll med sig själv, i hur man tar hand om sig själv och hur man tänker om sig själv.
  • Common humanity – att acceptera sin egen mänsklighet och se sina egna svagheter och brister i det ljuset
  • Mindfulness – att kunna stanna upp i stunden, vara närvarande och reglera sina emotioner. Mindfulness ger en förmåga att stanna upp istället för att reagera i situationer.