Hanterbarhet

Hanterbarhet handlar om att kunna hantera sin situation. Arbetsmiljöverket uttrycker att ”En frisk arbetsplats har balans mellan: det som krävs och de resurser som står till buds för arbetet.”

Hanterbarheten lyfter frågor och processer som rör
– balansen mellan krav och förväntningar och tillgängliga resurser/tillgångar
– finns rätt kompetens hos individen eller finns kompetensen tillgänglig på andra sätt alternativt behövs utbildning?
– är arbetsbelastningen rimlig?
– finns det möjlighet att påverka sin arbetssituation?
– finns det en dokumenterad prioritetsordning  (i enlighet med OSA)
– finns det dokumenterat vem arbetstagaren kan vända sig till för att få stöd      (i enlighet med OSA)

Utvecklingsprocesser
Ett medvetet arbete kring strategisk arbetsmiljö involverar processer som lyfter betydelsen av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet på arbetsplatsen. Processerna i utvecklingsarbetet utgår från aktuellt nuläge och skapar delaktighet, entusiasm och gemenskap samtidigt som de ger konkreta resultat, som gör skillnad i vardagen.

OSA
Enligt den Organisatoriska och sociala arbetsmiljölagen (OSA) och föreskriften AFS 2015:4 ska varje medarbetare ha dokumenterad prioritetsordning och vetskap om vem som finns tillgänglig vid behov av stöd och hjälp.

I föreskriften står det:

10 § Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna känner till
1. vilka arbetsuppgifter de ska utföra,
2.vilket resultat som ska uppnås med arbetet,
3. om det finns särskilda sätt som arbetet ska utföras på och i så fall hur,
4. vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker till för alla arbetsuppgifter som ska utföras och
5. vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra

Arbetsgivaren ska därutöver säkerställa att arbetstagarna känner till vilka befogenheter de har enligt punkterna 1–5.

Läs mer i Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4 (H457)

Vill ni skapa en positiv utveckling för arbetsmiljön?
Kontakta info@linalanestrand.se för mer information, offert och möte – för information om hur vi kan bidra till att göra skillnad för er där ni befinner er.